f a s h i o n

Mode Pleine page Mode Onglet
F a s h i o n♥[[ORiiGNAL BLiiNGEE]]
[▪▪A   S m i l e   o f t e n   h i d e s   s u f f e r i n g▪▪]
S h i k i {D a r k . n i g h t m a r e
♥{e̅̅v̅̅e̅̅r̅̅y̅̅t̅̅h̅̅i̅̅n̅̅g̅̅ ̅̅i̅̅s̅̅ ̅̅s̅̅o̅̅ ̅̅b̅̅e̅̅a̅̅u̅̅t̅̅i̅̅f̅̅u̅̅l̅̅ ̅}♥
W i t h  Y o u  E v e r y t h i n g  I s  B e a u t i f u l
Cell.
B.e.s.t. F.r.i.e.n.d.s.h.i.p. O.f. C.h.r.i.s.t.m.a.s.
Can we pretend that [A I R P L A N E S] in the [N I G H T - S K Y] are like [S H O O T I N G S T A R S]?
A r e Y o u F i n e ? { D a r k . n i g h t m a r e
»E l l o s T α m b i e n T i e n e n S e n t i m i e n t o s.♥
I n F e C t. M e. W i T h. Y o U r. L o V i N g.
[T H E] [H E R O] [I S] [W A T C H I N G] [U S.] (A S W E A L L F L Y A W A Y) . ♥
 
 

En vedette

Many Needs Prayers

Créé par: BBB338

Place ton Blingee ici!